Zvučnica – Cartridge

Audio Note zvučnica

Audio Note zvučnica IoII

Model Io

Još davne 1978. godine g. Hiroyasu Kondo iz fabrike Audio Note Company, Japan je napravio prvu zvučnicu Io. Ono što je bilo i što još uvek jeste revolucionarno u prirodi tog dizajna je da ova zvučnica radi potpuno suprotno od prihvaćenih kriterijuma izrade. Rezultat ovog drugačijeg pristupa je zvučnica kojoj nema premca u dinamičkom rasponu, tonskom balansu, odvajanju kanala, reprodukciji glasa i odsustvu bilo kakvog bojenja (koloracije) i šuma prilikom prolaska kroz brazdu ploče.

Zvučnice za preslušavanje LP ploča se ne proizvode masovno pa zbog toga nisu jeftine, zatevaju da ručka koja ih nosi ima veoma izraženu čvrstoću, mora da bude uparena sa odgovarajućim transformatorom da bi se postigla najveća mogući prenos signala, kako linearno tako i dinamički. Ako isključimo ove zahteve onda i nema smisla da kupujemo zvučnicu ovog kvaliteta. Sve ovo čini da je zvučnica relativno skupa za nabavku i upotrebu, ali rezultati su tako lako vidljivi i tako prijemčivi da za firmu Audio Note nikad i nije bio problem da ih prodaje. Uopšte govoreći bilo ih je malo i bilo ih je teško pronaći. Godišnja proizvodnja od 40 do 50 komada govori dovoljno.

Od jula 1990. godine ova situacija se promenila tako što je firma Audio Note Co. (UK) kupila licencu za proizvodnju ovih zvučnica, i nakon značajnih ulaganja u alat za držače igle i telo zvučnice, kao i u uredjaje za merenje prva zvučnica IoII je napravljena u Ujedinjenom Kraljevstvu aprila 1991. godine.

Filozofija dizajna

Ovde objašnjavamo filozofiju dizajna zvučnice IoIIv, ali isti princip se primenjuje i na IoIv i IoLtd zvučnicu.

Osnovne osobine ovog dizajna su:

  1. princip generatora
  2. mehanički integritet tela zvučnice
  3. magnetno kolo i izbor magneta
  4. izbor i kvalitet materijala za žicu
  5. materijal za držač igle, oblik i dužina
  6. umrtvljivanje
  7. izbor igle
  8. testiranje

Princip generatora – Ovaj princip je osnova dizajna za zvučnicu sa pokretnim kalemom (moving coil – MC) i odabran je zbog toga što nudi mnogo veću linearnost u pogledu električnog signala koji nastaje iz mehaničkih kretanja igle.

Mehanika konstrukcije – Da bi se osiguralo da zapisana informacija na ploči bude pravilno pročitana, mora se obezbediti da mehaničko kretanje igle bude tačno preneto u električni signal. Bilo kakvi nadražaji koji dolaze spolja i koji nastaju kao rezultat vibracije zvučnice moraju biti uklonjeni. Zbog toga je pri dizajniranju Audio Note zvučnica posebna pažnja poklonjena čvrstoći i strukturnoj snazi tela zvučnice i obezbedjivanju da postojeća mehanička konstrukcija sadrži apsolutni minimum rezonantne energije, a što može da dovede do degradacije signala koji se skida sa ploče.

Audio Note IoII zvučnica

Da bi se na najbolji način postigao ovaj stepen mehaničkog integriteta zvučnice, razmotreni su svi aspekti dizajna samog tela zvučnice kako bi se smanjili rezonantni talasi i uklonili i najmanji nivo vazdušnih džepova koji vibriraju u samom telu zvučnice.

Mehanički integritet tela zvučnice kao jedan deo dizajna nije nikad do kraja bio razmotren i zbog toga najveći broj postojećih zvučnica veoma pati od bojenja (koloracija) do kojih dolazi zbog džepova vazduha unutar tela zvučnice.

Sve prednosti pravilno sastavljenog tela zvučnice će biti izgubljeni ako se celo telo zvučnice ne može čvrsto pritegnuti na nosač, pa zbog toga naše rešenje ima najveću moguću površinu prijanjanja i čak šest (6!) zavrtanja koji drže zvučnicu čvrsto nalegnutu na nosač.

Magnetno kolo – Kad je rešeno pitanje mehaničke konstrukcije prešlo se na pažljivo razmatranje magnetnog kola. Gospodin H. Kondo je izvršio bezbrojne probe i eksperimente da bi ustanovio da različite vrste materijala koji su mogu magnetisati nose više ili manje uticaja na kvalitet zvuka koji se konačno dobija iz zvučnice. Sem toga izračunao je optimalnu struju elektro-magnetnog kola, ali ona opet zahteva posebno napajanje i izrada tog napajanja povećava troškove – ti visoki troškovi se jedino mogu opravdati time da se koristi zvučnica sa savršenim osobinama – IoLtd. Iza ovog elektromagneta G. Kondo je ustanovio da je jedino smeša materijala prozvana ALNICO – aluminijum, nikl, kobalt.

Da bi dobio veoma jako elektromagnetno kolo G. Kondo je upario dva takva magneta sa čistim nepreradjenim gvoždjem, veoma precizno obradjen u dva dela i pozlaćen da se spreči korozija.  Ovaj dizajn je omogućio da se stvori veoma precizno usmereno magnetno polje jačine od preko 2.500 Gaussa, sasvim sigurno najjače polje od svih drugih zvučnica. Ovako jako magnetno polje mu je omogućilo da značajno smanji broj namotaja u kalemu – samim tim smanjio je distorzije i povećao osetljivost. Ali ni to mu nije bilo dovoljno već je sam razvio poseban materijal od veoma tankog amorfnom magnetnog materijala da bi osigurao povećan električni izlaz bez zasićenja – tako čest slučaj kod drugih zvučnica. Ceo skup kalema je zaštićen veoma tankim bakarnim omotačem koji treba da isključi spoljnu buku i vibraciju i na taj način omogući najčistiji električni izlaz.
Materijal za žicu

Zbog veoma male impedanse i veoma slabog izlaznog signala koji zvučnica sa pokretnim magnetom (moving coil cartridge) daje a i zbog ovakvog specifičnog dizajna, važno je da i broj električnih kontakata i kvalitet materijala bude od najvećeg mogućeg kvaliteta. Ne treba da nas iznenadi da je Gospodin H. Kondo izabrao srebro čistoće 99,99% koje je već koristio za svoje kablove, transformatore i ostale proizvode. Na kvalitet materijala je dodao rešenje da se žica iz kalema produžava i završava se na  izlaznom priključku – time je izbegao po njemu nepotrebne veze i prekidanje žice.

Materijal za nosač igle

Audio Note IoII nosač igle

Kvalitet zvučnice možda najviše zavisi od dizajna i konstrukcije nosača igle. Isprobavani su mnogi materijali – boron, berilijum, safir, dijamant su na kraju bili odbačeni zbog nedostataka na jedan ili drugi način. Preostao je titanijum. Za iglu je neobično važno da nosač bude što čvršći da bi na najbolji način preneo kretanje igle u telo kalema, bez dodavanja bilo kakve druge neželjene vibracije zbog uvijanja ili povijanja.

Najbolji materijal koji je pronašao je bio veoma tanka uobličena cevčica od titanijuma, koja je bila obložena i spolja ali i iznutra. Na ovaj način osigurao je najveću čvrstoću i krutost. Ono što je dalje otkrio je da ova čvrstoća materijala omogućava da se nosač produži. To opet značajno smanjuje iskakanja nosača na pločama sa izraženim kretanjima u brazdi, a to opet ima tri prednosti: 1. igli je lakše da se kreće po komplikovanim i veoma izraženim kretanjima u brazdi, 2. izraženo smanjeno kretanje namotaja smanjuje nelinearnost magnetnog polja, tj. polje se manje „uvija“, 3. smirivanje cele konstrukcije (damping) se smanjuje jer je mnogo lakše kontrolisati kretanje igle.

Sve gorenavedeno pomaže da se smanje izobličenja (distorzije) i nelinearnosti koje svaka zvučnica stvara tokom prolaza kroz nareze ploče.

Smirivanje – Damping

Kao što smo rekli, smirivanje nosača igle je veoma važno. Suviše izraženo i zvuk će biti tup, jer će velika količina kritične energije iz ploče upiti u konstrukciju, umesto da ona stigne do namotaja kalema. Na taj način se smanjuje kapacitet iskorišćenja energije vibracije igle u električnu struju zvučnice. Sa druge strane smanjenje smirivanja će omogućiti da nosač igle izazove nekontrolisano kretanje koje opet stvara neželjene distorzije i loše praćenje kanala ploče. Bezbrojni eksperimenti su doveli do umekšivača (dampera) od gume na bazi bitulita, što daje veoma širok raspon radne temperature i minimalne efekte istezanja. Sem toga napetost umekšivača se može podešavati tako da se postiže veoma tačna podešenost svake pojedinačne napravljene zvučnice.

Izbor igle – Konačno se sve sastavlja i dodaje tvrda dijamantska igla tipa van den Hul 1. Glavne prednosti dizajna su za posebnu priču ali ovde navodimo samo kratko: bolje praćenje visokih frekvencija, niži šum u dodiru sa površinom ploče, smanjenje trošenja površine ploče, duže korišćenje igle, manja masa vrha igle i smanjena sila gaza igle. Igla se prvo „ubacuje“ na svoje mesto na nosač a onda lepi korišćenjem jednokomponentnog sastava, koji se onda „peče“ otprilike tri sata da očvrsne.

Audio Note IoII zvučnica sa iglom

Testiranje – Nakon sastavljanja svaka zvučnica se podvrgava čitavoj seriji testova od kojih jedan zahteva veoma brzu izmenu frekvencije na veoma visokoj amplitudi. Ovaj metod pokazuje i otklanja neželjene probleme koje zvučnica može da pokaže. Za sve testove koristimo posebnu opremu i ploče za testiranje koje smo sami napravili za ceo posao. Koliko je poznato samo Audio Note to radi na taj način.

Zvučnica IoLtd posebno zahteva i ručku koja može da podrži još dve dodatne žice (ukupno 6) za uklanjanje magnetnog polja DC struja. I da bi se izbeglo zujanje možda bude bilo potrebno uraditi posebno uzemljenje ručke.

Cena ovih zvučnica? IoI zvučnica je 2.299,00 Funti, a IoII košta 3.392,00 Funti. Mnogo ili previše? Prosudićete sami jednog dana kad budete mogli da je čujete …

Zbog izuzetno malog izlaznog napona ne preporučujemo korišćenje aktivnih predpojačala za MC zvučnice jer ne nude istinsku linearnost i opšti nivo šuma da bi se dobila najbolja reprodukcija iz Io zvučnica. Audio Note preporučuje transformator za ovu svrhu, pa nudi dve vrste transformatora sa namotajima od srebrne žice čiji kvalitet odgovara zahtevima ovakvim zvučnicama CD i AN-7D. Jeftinije varijante nose oznake ANS~1, ANS~2 & ANS~3.

Detaljna specifikacija za sve modele zvučnica IoI i IoII na adresi

Copyright Audio Note (UK) Ltd.

Advertisements